ARTYKUŁ 1. INFORMACJE PRAWNE Zgodnie z artykułem 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie zaufania w gospodarce cyfrowej, w niniejszym artykule podana jest tożsamość różnych podmiotów mających udział w realizacji i kontynuacji tego projektu. Strona newpastoral.net jest wydawana przez: Stowarzyszenie Newpastoral, z siedzibą pod adresem: 263 bis, rue Saint-Honoré - 75001 Paryż, zarejestrowane w następującym rejestrze: Dziennik Urzędowy z dnia 05 października 2016. Telefon: + 33 7 70 10 01 00 e-mail: contact@newpastoral.net

Dyrektorem wydawnictwa strony jest: ks. Bogusław BRZYŚ. Portal newpastoral.net jest przechowywany na serwerze firmy:

OVH SP Z O O

ul. Szkocka 5/1

54-402 Wrocław

NIP: 8992520556

REGON: 933029040

ARTYKUŁ 2. PREZENTACJA PLATFORMY Strona newpastoral.net ma za cel: Wydawanie pomocy dla promowania ewangelizacji w parafiach poprzez małe grupy domowe. Pomoce te będą dostępne w Internecie. Celem jest również umożliwienie wymiany pomysłów i doświadczeń pomiędzy parafiami i pomiędzy ich duszpasterzami.

ARTYKUŁ 3. KONTAKT W przypadku wszelkich pytań dotyczących portalu lub zgłoszenia o treści lub działalności nielegalnej, użytkownicy mogą skontaktować się z wydawcą pod następującym adresem e-mail: contact@newpastoral.net lub wysłać list polecony za potwierdzeniem odbioru na adres: Association Newpastoral - 263 bis, rue Saint Honoré - 75001 Paris, France.

ARTYKUŁ 4. AKCEPTACJA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA STRONY Dostęp i korzystanie ze strony podlegają akceptacji i przestrzeganiu warunków niniejszego Regulaminu. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników określa Polityka prywatności. Dlatego zaleca się, aby Użytkownik przed korzystaniem ze strony zapoznał się z najnowszą wersją Regulaminu i Polityki prywatności, które są dostępne w każdej chwili na portalu. W razie braku zgody na zawarte warunki, Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania ze strony.

ARTYKUŁ 5. DOSTĘP I NAWIGACJA

Korzystanie ze strony jest możliwe przy pomocy urządzenia umożliwiającego przeglądanie zasobów sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer). W celu założenia konta w Serwisie wymagane jest posiadanie konta poczty elektronicznej (adresu e-mail). Korzystanie z niektórych funkcjonalności strony może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.

Wydawca wykorzystuje rozwiązania techniczne, aby umożliwić dostęp do strony przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. W celu przeprowadzenia aktualizacji, zmiany w jej treści lub w celu innych działań uznanych za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania platformy wydawca może jednak zawiesić, ograniczyć lub przerwać dostęp do strony lub niektórych funkcji. O przerwach w dostępie do strony i przewidywanym czasie ich trwania, wydawca będzie, w miarę możliwości, informować użytkowników w drodze stosownych komunikatów. Połączenie i nawigacja na stronie newpastoral.net wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu, bez względu na techniczne środki dostępu i stosowane nośniki. Regulamin ten dotyczy każdej zmiany lub rozwoju portalu w sieciach społecznościowych istniejących i/ lub przyszłych.

ARTYKUŁ 6. ZARZADZANIE STRONĄ Dla właściwego zarzadzania stroną, w szczególności ze względów związanych z dbaniem o bezpieczeństwo Użytkowników, wydawca może w każdej chwili: - Zawiesić, przerwać lub ograniczyć dostęp do całości lub części portalu, ograniczyć dostęp do strony lub niektórych jej części dla pewnej grupy Użytkowników. - Usunąć wszystkie informacje, które mogą zakłócić funkcjonowanie serwisu lub wprowadzić kolizję z prawem krajowym lub międzynarodowym lub z zasadami netykiety.

ARTYKUŁ 7. USŁUGI ZASTRZEŻONE DLA UŻYTKOWNIKÓW ZAREJESTROWANYCH

7.1 REJESTRACJA Dostęp do niektórych usług jest uwarunkowany rejestracją Użytkownika. Rejestracja i dostęp do usług strony newpastroal.net są zastrzeżone wyłącznie dla osób fizycznych, zdolnych do odpowiedzialności prawnej, po wypełnieniu i potwierdzeniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie newpastoral.net i po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. W trakcie rejestracji, Użytkownik zgadza się, aby dostarczyć dokładnych, zgodnych z prawdą i aktualnych informacji na temat jego osoby. Użytkownik powinien weryfikować systematycznie swoje dane w celu zachowania ich aktualności i poprawności. Użytkownik musi więc koniecznie podać prawidłowy adres e-mail, na który administrator strony wyśle mu potwierdzenie rejestracji. Ten sam adres e-mail nie może być użyty kilka razy, aby zarejestrować się do strony. Administrator strony może wysyłać wiadomości na podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail, w szczególności w sprawach związanych z rejestracją w serwisie, kontem Użytkownika lub usługami świadczonymi za pośrednictwem strony newpastoral.net. Użytkownik zobowiązuje się do regularnego sprawdzania wiadomości otrzymanych na podany adres e-mail i do odpowiedzi w rozsądnym czasie, jeśli jest to konieczne. Tylko jedna rejestracja do serwisu jest dozwolona przez tę samą osobę fizyczną. Użytkownik ma przypisany login umożliwiający mu dostęp do konta, które jest zarezerwowane dla niego (pod nazwą "konto Użytkownika"), po wprowadzania hasła. Login i hasło mogą być zmieniane on-line przez Użytkownika na jego koncie osobistym. Hasło jest osobiste i poufne, Użytkownik zobowiązuje się, aby go nie ujawniać osobom trzecim. Newpastoral.net zastrzega sobie możliwość odmowy rejestracji w każdym przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

7. 2 WYREJESTROWANIE Użytkownik zarejestrowany poprawnie może w każdej chwili złożyć wniosek o wyrejestrowanie wchodząc na specjalną stronę przez swoje konto osobiste lub kontaktując się w tej sprawie z proboszczem lub innym upoważnionym przedstawicielem parafii, którą wybrał przy zakładaniu konta. Wyrejestrowanie ze strony newpastoral.net dokona się w ciągu 1 tygodnia, pod warunkiem wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza. Ponadto, Użytkownik może być wyrejestrowany w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad korzystania ze strony newpastoral.net.

ARTYKUŁ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Wydawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za treści przez niego zamieszczone. Zabrania się dostarczania przez użytkowników serwisu treści o charakterze bezprawnym.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za: - ewentualne problemy lub techniczne awarie informatyczne związane z brakiem zgodności pomiędzy stroną a sprzętem lub oprogramowaniem Użytkownika; - specyficzne cechy Internetu, na które wydawca nie ma wpływu, zwłaszcza te dotyczące zawodności i braku całkowitego bezpieczeństwa informacji w nim krążących; - nielegalne treści lub działalności z użyciem swojej strony internetowej, a bez jego wiedzy, o których mówi ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie zaufanie do gospodarki cyfrowej i ustawa nr 2004- 801 z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Użytkownik jest odpowiedzialny za: - ochronę swego sprzętu oraz swoich danych logowania do serwisu; - za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu, w tym warunków korzystania z serwisu.

ARTYKUŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Struktura platformy newpastoral.net, ale również teksty, grafiki, zdjęcia, nagrania i filmy oraz aplikacje komputerowe są własnością wydawcy i jako takie są chronione przez przepisy prawne dotyczące własności intelektualnej. Wszelkie przetwarzanie, powielanie i wykorzystywanie częściowe lub w całości treści, znaków towarowych i usług dostępnych na stronie newpastoral.net, bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody wydawcy jest zabronione i może być uznane za naruszenie prawa zgodnie z artykułem L. 335-2 kodeksu praw autorskich. Nie dotyczy to elementów wyraźnie wskazanych przez wydawcę jako nieobjętych prawem autorskim. Dostęp do platformy newpastoral.net nie jest obwarowany prawem, ale w sensie ogólnym korzystanie ze strony nie przyznaje żadnych praw autorskich Użytkownikom do żadnego z jej elementów, które pozostają wyłączną własnością wydawcy.

Zabrania się Użytkownikom wprowadzenia danych do strony newpastoral.net, które zmieniają lub mogłoby spowodować zmiany w zamieszczonych treściach lub w jej wyglądzie. Portal newpastoral.net jest zarejestrowany i chroniony przez prawo autorskie COPYRIGHT (2017) wszelkie prawa zastrzeżone.

ARTYKUŁ 10. HIPERŁĄCZA Strona może zawierać hiperłącze do innych stron internetowych, nad którymi newpastoral.net nie sprawuje kontroli. Pomimo wcześniejszego i regularnego sprawdzania dokonywanego przez wydawcę, nie ponosi on odpowiedzialności za treści, które można znaleźć na tychże stronach internetowych. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności, z którymi użytkownik powinien się zapoznać. Wydawca umożliwia tworzenie hiperłączy do dowolnej strony lub dokumentu ze strony internetowej newpastoral.net pod warunkiem, że nie są one utworzone w celach handlowych lub reklamowych. Ponadto przed utworzeniem hiperłącza konieczne jest powiadomienie wydawcy. Wydawca nie udziela pozwolenia na tworzenie hiperłączy dla żadnych stron, które rozpowszechniają treści o charakterze nielegalnym, brutalnym, kontrowersyjnym, pornograficznym, ksenofobicznym, lub mogących mieć wpływ na wrażliwość odbiorców. Wreszcie newpastoral.net zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie hiperłącza do jakiejkolwiek strony, jeżeli uzna, że jest ona niezgodna z jego polityką wydawniczą.

ARTYKUŁ 11. ZMIANY REGULAMINU

Administratorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkowników w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie Serwisu, wiadomości wysłanej na adresy e-mail Użytkowników lub w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, na co najmniej 14 dni przed planowanym wejściem zmian w życie.

Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, może rozwiązać Umowę przez złożenie wniosku o wyrejestrowanie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przed wejściem zmian Regulaminu w życie.

Dalsze korzystanie z Serwisu po dacie wejścia zmian Regulaminu w życie oznaczać będzie akceptację zmienionej wersji Regulaminu.

ARTYKUŁ 12. PRAWO WŁAŚCIWE I SĄDOWNICTWO KOMPETENTNE Niniejszy Regulamin podlega prawu francuskiemu. W przypadku sporu i braku ugody sprawa zostanie wniesiona do sądów francuskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Ekipa newpastoral.net życzy udanej nawigacji

To jest bezpieczny formularz

Dbamy o Twoją prywatność

Coś poszło nie tak. Prosimy spróbować później.

Nowa Aplikacja NewPastoral jeszcze nie jest dostępna.

Premiera planowana jest na styczeń 2018 roku

Zapraszamy już nie długo :) !

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej